Site Title
  • Picture 1
  • Picture 2
  • Picture 3
  • Picture 4
  • Picture 5
  • Picture 6
 

นางพวงทอง พูลเรือง

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มข.

 

image เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2558 เวลา 10.30 น. อาจารย์พวงทอง พูลเรือง รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.เพชรรัตน์ จงนิมิตรสถาพร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) และ คณาจารย์โรงเรียนสาธิตฝ่ายอนุบาล ได้ร่วมเป็นเกียรติเข้ารับมอบงบประมาณสนับสนุน ในการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 40 "กัลปพฤกษ์เกมส์" จาก คลังปิโตรเลียมขอนแก่น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
Read All
image วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย อาจารย์พวงทอง พูลเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เดินทางไปให้สัมภาษณ์สด ที่ NBT ขอนแก่น ในฐานะเจ้าภาพของการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 40 "กัลปพฤกษ์เกมส์" โดยเล่าถึงรายละเอียดและความเป็นมาของการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีในครั้งนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และสื่อความหมายในการจัดงาน 
Read All
image เมื่อวันที่ 22 ต.ค. 2558 อบจ.ขอนแก่น ขอมอบโล่แด่ นางพวงพอง พูลเรือง ผอ.รร.สาธิต มข. ที่ให้การสนับสนุนและเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2558 รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ " ไดโนเสาร์เกมส์ "
Read All
image เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการในการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 40 “กัลปพฤกษ์เกมส์” ครั้งที่ 2/ 2558 ขึ้น ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีรองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น อาจารย์พวงทอง พูลเรือง เป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตและผู้เข้าร่วมการประชุม จาก 21 สถาบัน 
Read All
image เมื่อวันที่ 23 กันยายน ที่ผ่านมา อาจารย์พวงทอง พูลเรือง รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้เกียรติเข้าร่วมรับมอบงบประมาณสนับสนุน ในการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 40 "กัลปพฤกษ์เกมส์" จาก นายสุรชัย วัฒนอุดมชัย ปลัดจังหวัดขอนแก่น เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) หลังจากการรับมอบแล้ว ได้ร่วมปรึกษาหารือในประเด็นอื่นๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ในโอกาสต่อไป
Read All
image เมื่อวันที่ 22 กันยายน ที่ผ่านมา อาจารย์พวงทอง พูลเรือง ผอ.โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติเข้าร่วมรับมอบงบประมาณสนับสนุน ในการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 40 "กัลปพฤกษ์เกมส์" จาก นายอนะ มะสุวรรณ และนางปิยฉัตร มะสุวรรณ ผู้ปกครอง ด.ญ.ศวรรยา มะสุวรรณ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 (มอดินแดง) เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
Read All
image เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์พวงทอง พูลเรือง ผอ.โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ ได้ให้เกียรติเข้าร่วมรับมอบงบประมาณสนับสนุน ในการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 40 "กัลปพฤกษ์เกมส์" จาก ศาสตราจารย์อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนก่น เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
Read All
image เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 2558 ที่ผ่านมา รร.สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับมอบทุนอาหารกลางวัน จากคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 700,000 บาท เพื่อเป็นทุนให้แก่นักเรียน รร.สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการนี้ ได้ที ผศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ เป็นผู้รับมอบทุนจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งได้ให้เกียรติมามอบด้วยตัวเอง
Read All
1. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ ศศ.สมด. 01/2559 เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ( รถตู้นั่งโดยสาร )
2. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๒๖๓/๒๕๕๔) เรื่อง ค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมหลักสูตรเสริมศักยภาพภาษาอังกฤษ ในระดับอนุบาล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.๒๕๕๔
3. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๒๖๒/๒๕๕๔) เรื่อง ค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมหลักสูตรเสริมศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.๒๕๕๔
4. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๓๑๖/๒๕๕๔) เรื่อง ค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา (หลักสูตรปกติ) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.๒๕๕๔
5. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๓๑๕/๒๕๕๔) เรื่อง ค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียน (หลักสูตรคู่ขนาน) ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.๒๕๕๔
Read All
ประมวลภาพกิจกรรม
image
เริ่มต้นขึ้นแล้วกับการเดินหน้าประชาสัมพันธ์ เชิญชวน คณาจารย์ และนักเรียน ร่วมเป็น เจ้าภาพที่ดีในการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 40 "กัลปพฤกษ์เกมส์" ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 7-13 มกราคม 2559 ซึ่งโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่นของเราได้รับเกียรติให้เป็น เจ้าภาพในการจัดการแข่งขันครั้งนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมนูด่วน

ตารางงานผู้อำนวยการ
ตารางการขอใช้ยานพาหนะ

 

เว็บไซต์โรงเรียนสาธิต มข.

โรงเรียนสาธิต อนุบาล
โรงเรียนสาธิต ประถมศึกษาศาสตร์
โรงเรียนสาธิต ประถมมอดินแดง
โรงเรียนสาธิต มัธยมศึกษาศาสตร์
โรงเรียนสาธิต มัธยมมอดินแดง
โรงเรียนสาธิต ฝ่ายการศึกษา พิเศษ(ศูนย์วิจัยออทิสติก)

 

เว็บไซต์อื่นๆ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะศึกษาศาสตร์

 

สำหรับบุคลากร

 

จำนวนผู้เข้าชม

AmazingCounters.com